fbpx

We Care Medical מבית סל מדיקל

הצהרת פרטיות

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לנשים ולגברים כאחד*

הצהרת הפרטיות להלן מתארת את האופן בו נאסף אודותיך מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

כללי

משתמש יקר! סל מדיקל – בית ליזמות רפואית בע"מ (להלן "החברה") המפעילה את אתרי "סל-מדיקל" ו- "we care" בכתובות https://www.sl-medical.co.il/, https://www.wecaremd.co.il   (להלן "האתרים") מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים").

שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, כפי שתעודכן מעת לעת, והוא מהווה הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן עליך לעיין במדיניות הפרטיות לפני השימוש באתרים מעת לעת. החברה רשאית לשנות או לעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, בהתאם לשיקול דעת החברה. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים השונים המוצעים באתר על-ידי החברה (להלן "השירותים"), וכן לסקור את האופן שבו עושה החברה שימוש במידע שנמסר על-יד המשתמש ונאסף על-ידי החברה אגב השימוש בשירותים על-ידי המשתמש. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.

במסגרת האתר וכפי שיפורט להלן, ייאסף מידע אישי אודות המשתמשים לרבות, אך לא רק מידע על צנעת חייו האישיים של אדם, מידע רפואי או מידע על מצבו הנפשי של אדם; מידע גנטי כהגדרתו בחוק מידע גנטי, התשס"א-2000 ומידע ביומטרי.

מבוא

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלהלן. כל שירות המוצע באתר וכל שימוש אחר בו, מכל סוג שהוא, כפוף לכל האמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, ולכל הנחיה נוספת או אחרת המפורטת בעמוד ספציפי באתר.

מדיניות הפרטיות תחייב כל משתמש, לרבות משתמש שיבחר ליצור קשר עם החברה בדרך כלשהי, גם אם הוא לא יגלוש באתר, בין באמצעות אתר החברה ובין בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות טופס "צור קשר" המופיע באתר או באמצעי תקשורת אחרים (דוגמת שיחות טלפון, WhatsApp וכדומה).

המידע המובא להלן מסביר את אופן התנהלות האתר, איסוף ושימוש במידע הנאסף על ידי האתר והשימושים המותרים בו. חשיבות קריאת והבנת המובא להלן הינה גבוהה על מנת שיוכל המשתמש להחליט האם למסור את פרטיו במסגרת האתר או לאו.

סוג המידע הנאסף באתר והשימושים בו

השימוש באתר, והשימוש בשירותים הניתנים על ידי החברה, מצריכים מסירת מידע אישי אודות המשתמשים ועשיית שימוש במידע כאמור. שימוש שאתה עושה באתר מהווה הסכמה למסירת מידע אישי אודותיך ולכך שהחברה תעשה שימוש במידע הנמסר, הן לצורך אספקת השירותים והן לצרכים אחרים של החברה כמו עיבודים סטטיסטיים או אחרים בין על ידי החברה בעצמה ובין על ידי צד ג'

החברה אוספת עליך סוגים שונים של מידע. כאמור, החברה גם עושה שימוש במידע שהיא אוספת או במידע שהיא מקבלת ממך לצורך אספקת שירותיה ולצרכים שלה. המידע שהחברה אוספת ועושה בו שימוש:

מידע טכני ומזהים דיגיטליים: סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, כתובת IP,  נתוני גלישה, הרגלי השימוש באתר, לרבות גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעות 'עוגיות '(Cookies), כמפורט להלן.

ככל שהמשתמש יעשה שימוש בלשונית 'יצירת קשר': ימסור המשתמש מידע אישי שכולל שם מלא, אימייל, ותוכן הודעה. מידע זה יישמר על ידי החברה וייעשה בו שימוש לצורך חזרה למשתמש ולצרכים אחרים של החברה.

לתשומת ליבך – קיימים שירותים, דוגמת שירות זימון תורים, המחייבים הזדהות מלאה ומסירת מספר תעודת הזהות, שם מלא, כתובת מלאה, שם קופת החולים, מספר הטלפון הסלולרי שלך ופרטי כרטיס אשראי ופרטים מזהים נוספים ככל שיידרש. עשיית שימוש בשירות זימון תורים מהווה הסכמה למסירת המידע והסכמה לעשיית שימוש בו על ידי החברה.

מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים, לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.

יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

מטרות ואופן השימוש במידע

המידע הנמסר על ידי המשתמש או הנאסף ממנו ישמש, בין היתר כדי לתפעל, לנהל ולספק את השירותים המוצעים באתר, התאמת חווית הגלישה באתר, המידע ישמש גם כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של החברה עמך, לשם תחזוקת ושיפור האתר, התכנים המוצגים בה, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת.

Cookies

האתר עושה שימוש בעוגיות cookies לצורך איסוף מידע עליך.

שימושים אסורים

חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר שנוגד את הוראות השימוש, מדיניות הפרטיות או הדין, לרבות, אך לא רק:

  • שימוש העלול לגרום להטעיה;
  • שימוש העלול לגרום לפגיעה בחברה, במוניטין שלה או בשמה הטוב;
  • שימוש למטרות שאינן חוקיות, בין שכתוצאה מהן נגרם או לא נגרם נזק לאחר;
  • שימוש המפר, גורם או מעודד הפרה, לזכויות קניין רוחני של אחר;
  • שימוש שיש בו כדי לפגוע בפרטיות של אחרים.

אבטחת מידע

החברה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. ידוע לך, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע פגיעה כזו או שיבושים אחרים באופן מוחלט.

יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, זאת מבלי לגרוע מחובת החברה על פי חוק לשמור מידע מסוים. כדי לממש זכות זו, הנך מוזמן לפנות אלינו על-ידי פניה בלשונית שרות לקוחות באתר או בכתב אלינו בדוא"ל office@sl-medical.co.il החברה תשתדל להשיב בתוך פרק זמן סביר.

עודכן לאחרונה: 26/01/23

בודק...